top of page

LKF日本嘉年華會

已更新:2020年8月17日

香港係共容的, 所以日本文化, 近日電視都常常看日本地方旅遊節目, 我們都要親身體會一下, 穿下和服, 睇下日本式巡行, 一樂也!


14 次查看0 則留言
bottom of page